Bếp Rinnai

Cửa hàng GAS CHÍ THÀNH NHA TRANG

ĐẠI LÝ GAS - ĐẠI LÝ BẾP

  • Gas dân dụng

  • Gas công nghiệp

  • Đại lý bếp gas Rinnai

  • Bếp khè, bếp công nghiệp

  • Linh kiện bếp gas các loại

Vật tư thiết bị gas

  • Van tổng 10, 12, 25, 40kg/h cấp 1 cấp 2

  • Vật tư lắp đặt hệ thống gas công nghiệp

  • Thiết bị inox nhà hàng

  • Lắp đặt hệ thống gas công nghiệp

  • Tủ hấp cơm 30, 50, 100kg/lần

Gọi gas Nha Trang

(0258) 3.561 561 - 6.256 256

0836 256 256 - 0849 256 256

Giao nội thành Nha Trang bếp gas miễn phí vận chuyển.

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-150g

Rinnai RV-150G

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-360g

Rinnai RV-360G

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-287g

Rinnai RV-287G

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-370g

Rinnai RV-370G

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-370s

Rinnai RV-370S

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-375s

Rinnai RV-375S

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-377g

Rinnai RV-377G

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-377s

Rinnai RV-377S

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-460s

Rinnai RV-460

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-577

Rinnai RV-577

Rinnai RV-615G

Rinnai RV-715G

Rinnai RV-640A

Rinnai RV-740A

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-615gl

Rinnai RV-615GL

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-715gl

Rinnai RV-715GL

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-770g

Rinnai RV-770G

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-770s

Rinnai RV-770S

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-860g

Rinnai RV-860G

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-870g

Rinnai RV-870G

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-870s

Rinnai RV-870S

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-960gt

Rinnai RV-960GT

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-960gl

Rinnai RV-960GL

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-970gt

Rinnai RV-970GT

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-970gl

Rinnai RV-970GL

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-970st

Rinnai RV-970ST

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-2715g

Rinnai RV-2715G

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-3615gl

Rinnai RV-3615GL

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-3715gl

Rinnai RV-3715GL

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-4680

Rinnai RV-4680

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-4600gt

Rinnai RV-4600GT

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-4600gl

Rinnai RV-4600GL

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-4600glt

Rinnai RV-4600GLT

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-4600gltn

Rinnai RV-4600GLTN

Rinnai RV-5600GLT

Rinnai RV-5700GLI

Rinnai RV-5600GIT

Rinnai RV-5700GLISCH

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-8611gl

Rinnai RV-8611GL

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-8711gl

Rinnai RV-8711GL

Rinnai RVB-2BG

Rinnai RVB-2GSCH

Rinnai RVB-2GSD

Rinnai RVB-2GIB

Rinnai RVB-2GIBW

Rinnai RVB-2GIMC

Rinnai RVB-2GISCH

Rinnai RVB-2GIXW

Rinnai RVB-6B

Rinnai RVB-6BB

Rinnai RV-MIRROR

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-7slimgl

Rinnai RV-7SlimGL

Rinnai RV-6SlimG

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-6slimgl

Rinnai RV-6SlimGL

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-6double-glass

Rinnai RV-6Double Glass

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-7double-glass

Rinnai RV-7Double Glass

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-7slimg

Rinnai RV-7SlimG

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-271beb

Rinnai RV-271BEB

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-271yeb

Rinnai RV-271BEB

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv271reb

Rinnai RV-271REB

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-271rs

Rinnai RV-271BEB

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/rinnai/rinnai-rv-271ys

Rinnai RV-271BEB

Rinnai RV-271BEB